Category: news

Recent Posts
news

ผลกระทบจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง

เยเมนได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงต้นปีพ. ศ. 2558 เมื่อ Houthis ยึดอำนาจควบคุมทางตะวันตกของประเทศและบังคับให้นาย Abdrabbuh Mansour Hadi หนีออกไปต่างประเทศ กลุ่มอาเซียนซาอุดีอาระเบียและรัฐอาหรับอื่น ๆ อีกเจ็ดรัฐเข้ามาแทรกแซงในความพยายามที่จะฟื้นฟูรัฐบาล การต่อสู้และการปิดล้อมบางส่วนโดยรัฐบาล

Read More