news

ป้องกันการแพร่กระจายของไฟป่า

มีหมอกควันในระดับสูงในจังหวัดเชียงรายมีรายงานว่าเกิดจากไฟป่าจำนวนมากทั้งในจังหวัดและจากพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพื้นที่ป่า 500 ไร่ ทับซ้อนกันตำบลตาลตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและตำบลเวียงห่าวในอำเภอแม่ใจของพะเยาได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเดินทางไป

เข้าไปในป่าสองชั่วโมงเพื่อไปยังที่ตั้งของไฟในพื้นที่ภูเขาที่สูงชัน พยายามที่จะดับมันในเวลากด ชาวบ้านห้าสิบคนในสองตำบลนั้นรีบสร้างไฟเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟป่าซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าชาวบ้านที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อเก็บผลผลิตป่าไม้นั้นเริ่มต้นโดยไม่ตั้งใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดร. วราณีแจ่มน้อมประสาทพรเมื่อวันอังคารเปิดเผยว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีคนมากกว่า 90,000 คนที่ได้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับหมอกควัน